Boomcom

Integritetspolicy

1. Allmänt
1.1 Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Boomcom AB, organisationsnummer 559327-9010, Petrens väg 11, 268 77, Kågeröd, e-mail: legal@boomcom.se, (”Boomcom”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.2 Integritetspolicyn gäller då Boomcom tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till besök på webbplats, bland annat när du registrerar dig som medlem i Boomcom’s community.
1.3 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
1.4 För att kunna bli medlem i Boomcom krävs att du har BankID. Med hjälp av BankID kan du sedan registrera dig hos Boomcom och använda webbplatsen och ta del av vårt community.


2. Definitioner
2.1 I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgifter” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress, kundnummer, IP-adress och telefonnummer.
2.2 I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i Integritetspolicyn.


3. Personuppgiftsansvarig
Boomcom AB, organisationsnummer 559327-9010, Petrens väg 11, 268 77, Kågeröd, e-mail: friends@boomcom.se, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


4. När behandlar vi dina personuppgifter?
4.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats och för att du ska kunna registrera dig som medlem i Boomcom’s community måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
4.2 Boomcom samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du registrerar dig som ny medlem på Boomcom’s webbplats och därmed blir medlem i Boomcom’s community. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Boomcom om nyttjande av tjänster och bli medlem i Boomcom’s community.
4.3 När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte lämna uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kommer kunna tillhandahålla våra tjänster till dig eller att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
4.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter för att kunna skicka ut gåvor och information till dig.


5. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
5.1 För dig som är medlem på Boomcom
De personuppgifter Boomcom samlar in och behandlar om dig i egenskap av användare som genomför köp och använder våra medlemstjänster är:
- Namn,
- Identifikationsnummer (personnummer eller nationellt id),
- Adress,
- E-post,
- IP-adress och information om din användning av Boomcom’s webbplats.


De särskilda kategorier av personuppgifter som behandlas är:
- Samtliga andra uppgifter som du själv uppger vid användningen av Boomcom’s webbplats.


Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att Boomcom ska kunna tillhandahålla sina tjänster och därmed fullgöra avtalet med dig. Behandlingen av personuppgifter är även nödvändig för att Boomcom ska kunna kontakta dig för att tillhandahålla god service och för att utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och utveckla vår verksamhet på ett effektivt sätt. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna marknadsföra Boomcom. Denna behandling baseras på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som kund en bättre användarupplevelse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att behandlingen inte berör några känsliga personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsintresse av att kunna marknadsföra våra tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt. Du kan när som helst kontakta oss och avböja vidare marknadsföring. Vissa av de personuppgifter som Boomcom behandlar används för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar och myndighetsbeslut. Boomcom behandlar alla uppgifter som en användare skriver i tjänsten. Detta innebär bland annat att vi även behandlar vissa särskilda kategorier av personuppgifter, som anses extra känsliga. Det rör sig om till exempel hälsouppgifter eller annan information som du själv skriver vid användningen av Boomcom. Vår lagliga grund för behandlingen av sådana särskilda kategorier av personuppgifter är ditt samtycke. Vi kommer endast att behandla sådana särskilda personuppgifter som du som användare frivilligt och på egen hand skriver vid användningen av Boomcom’s webbplats. Vi kommer endast att behandla särskilda personuppgifter för att uppfylla ändamålet att tillhandahålla dig den eller de tjänster du har efterfrågat från oss. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på legal@boomcom.se. Vår behandling av de personuppgifter som behandlas med ditt samtycke som laglig grund kommer då att upphöra.


5.2 För dig som är Coach på Boomcom
De personuppgifter Boomcom samlar in och behandlar om dig i egenskap av coach på Boomcom är:
- Namn och identifikationsnummer (personnummer),
- Kontaktuppgifter, så som telefonnummer och e-post, samt
- Betalningsuppgifter.


Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt vårt avtal med dig. Vissa av de personuppgifter som Boomcom behandlar används för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar och myndighetsbeslut. Det kan till exempel röra sig om betalningsuppgifter som vi är skyldiga att spara under en viss tid av redovisningsskäl.


6. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
6.1 För dig som är användare till Boomcom
Boomcom behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Boomcom dina personuppgifter i syfte att:
- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem, såsom tillhandahållandet av Boomcom’s community och tillhandahållande av support,
- Hantera medlemsförhållandet och tillhandahålla våra tjänster,
- Skicka Boomcom kit till dig,
- Ge dig relevant information och anpassade medlemserbjudanden i nyhetsbrev samt på webben,
- Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner,
- Möjliggöra marknadsföring av Boomcom,
- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering, samt
- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel kränkning av andra personer.


Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik.
Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi samlar in personuppgifter när du besöker Boomcom’s webbplats eller när du kontaktar Boomcom via e-post. Utöver de personuppgifter du själv lämnar oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter.


6.2 För dig som är coach på Boomcom
Boomcom behandlar dina personuppgifter i syfte att:
- Fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig i din egenskap som coach på Boomcom, samt
- Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagens regler.


7. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
7.1 Boomcom baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
7.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som användare eller coach, såsom för att genomföra registreringen av ditt medlemskap, köp eller att kunna ge dig som är coach hos oss betalt för din prestation.
7.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka medlemserbjudanden till dig samt för att göra en begränsad segmentering av medlemmar, t.ex. baserat på geografiskt område. Boomcom behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
7.4 I vissa fall kan Boomcom ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
7.5 En del av behandlingen som vi utför baseras på ditt samtycke. Detta gäller exempelvis känsliga uppgifter du själv skriver vid användningen av Boomcoom’s webbplats. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Läs mer om hur du gör i punkt 15 nedan.


8. Profilering
8.1 Boomcom kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är användare. Om du är användare analyseras information om hur du använder vår tjänst, om vad du varit intresserad av och vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Detta gör vi med intresseavvägning som laglig grund.
8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att maila Boomcom’s kundtjänst legal@boomcom.se. När Boomcom har mottagit din anmälan kommer Boomcom att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


9. Hur länge sparar vi personuppgifter om dig?
9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
9.2 Boomcom sparar uppgifter om användare i högst 24 månader efter det att användaren senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Boomcom.
9.3 Boomcom kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Boomcom’s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.


10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
10.1 För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till samarbetspartners såsom exempelvis vår leverantör av lagringslösning. Boomcom vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast behandla dina personuppgifter på sätt som följer denna Integritetspolicy och för att uppfylla några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Boomcom ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.
10.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Boomcom om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Boomcom’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
10.3 Boomcom kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Boomcom’s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Boomcom vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
10.4 Tredje part som Boomcom lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en användare får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Boomcom’s avtal med dig som användare.
10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.
10.6 Vid förändring av Boomcom’s verksamhet eller ägarförhållanden kan dina personuppgifter komma att delas till tredje part. För det fall Boomcom säljer hela eller delar av sin verksamhet eller tillgångar, kan Boomcom komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell köpare eller dess rådgivare.


11. Ändring av Integritetspolicyn
Boomcom har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Boomcom kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp medlemskapet med Boomcom innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet på din profilsida.


12. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Boomcom har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Boomcom tillser att åtkomsten av dina personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de behandlar dina personuppgifter med sekretess.


13. Dina rättigheter
13.1 Boomcom ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
13.2 Boomcom kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
13.3 Du har rätt att begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt. Vi kan komma att kräva ytterligare uppgifter från dig för att säkerhetsställa din identitet.
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d) Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
e) Du har rätt till dataportabilitet, för det fall vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har ni även rätt till att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
13.4 Boomcom kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
13.5 Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
13.6 Om du inte vill att Boomcom behandlar dina personuppgifter för marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till legal@boomcom.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
13.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.imy.se.


14. Sociala plattformar
Boomcom använder sig av Facebook, Instagram och LinkedIn som kanaler för att komma i kontakt med dig samt marknadsföra och informera om vår verksamhet. I samband med detta är Boomcom personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Boomcom accepterar inte på något sätt att kränkande material publiceras eller tillgängliggörs på våra plattformar. Vi omber våra användare att rapportera kränkande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Boomcom kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll som publicerats på våra sociala plattformar.


15. Samtycke
Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda behandlingen. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till sådan behandling. Behandlingen kommer då att upphöra. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss via e-post legal@boomcom.se.


16. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.


17. Tredjepartsvillkor
Boomcom’s tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Boomcom är inte ansvarig för sådana tredje parts användning av dina personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för behandlingen av dina personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part, bland annat i samband med användandet av vår tjänst. Detsamma gäller om det finns en länk på Boomcom’s webbplats som länkar till andra webbplatser.


18. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.


Boomcom AB
Petréns väg 11
268 77 Kågeröd
legal@boomcom.se